Kategorie
Przedsiębiorstwa i firmy Ubezpieczenia

OC Grup Zawodowych

Bogate doświadczenie w oferowaniu umów OC

WARTA jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń dla firm. Od ponad 90 lat obsługujemy duże firmy z kraju i zagranicy. Mamy też wieloletnie doświadczenia w oferowaniu umów OC zawodowej.

Atrakcyjne warunki umów dobrowolnych

Ochrona wynikająca z zakresu umów obowiązkowych jest dla Ciebie niewystarczająca? WARTA oferuje atrakcyjne warunki tzw. ubezpieczeń nadwyżkowych, czyli m.in. na sumy przewyższające wymogi narzucone przez ustawę. Nasze dobrowolne umowy mogą rozszerzać też zakres ochrony narzucony przez ustawy czy inne akty prawne. Dobre i stałe kontakty z zagranicznymi reasekuratorami pozwalają nam uzyskać dobre warunki umów.

Łatwy dostęp do szerokiej kadry specjalistów

Na terenie każdego województwa w Polsce zapewniamy pomoc i wsparcie specjalistów z naszych terenowych Centrów Obsługi Klientów Korporacyjnych. W trudniejszych sprawach otrzymują oni wsparcie ekspertów z centrali.

Możliwość opracowania programów grupowych

WARTA ma duże doświadczenia w opracowywaniu programów grupowych dla grup zawodowych. Obecnie prowadzimy albo uczestniczymy w programach dla pośredników w obrocie nieruchomościami czy doradców podatkowych.

OC doradców podatkowych:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego, tj.

 • udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • prowadzeniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzaniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, reprezentowaniem podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.


Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

OC pośredników w obrocie nieruchomościami:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami – osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub osób za które pośrednik w obrocie nieruchomościami ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tj. na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,
 • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części,
 • innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części,
 • wykonywaniu opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.


Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

OC zarządców nieruchomości:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości – osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową zarządcy nieruchomości lub osób za które zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, tj. na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:


 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
 • bieżące administrowanie nieruchomością,
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość,
 • wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami.Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansóww sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości

OC doradców podatkowych:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego, tj.

 • udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • prowadzeniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzaniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, reprezentowaniem podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.


Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

OC biur rachunkowych:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj.:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.


Ochroną mogą być objęci:

 • przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

OC architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie:

Ubezpieczenie to chroni przedsiębiorców przed roszczeniami osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez nich czynności zawodowych polegającym na wykonywaniu projektów lub sprawowaniu nadzoru w budownictwie albo wykonywaniu innych czynności w budownictwie.

OC brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa.

Ochroną mogą być objęte osoby fizyczne albo prawne posiadające, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

OC członków władz spółki kapitałowej:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej adresowane jest do członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub prokurentów spółek kapitałowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu uchybienia związanego z pełnieniem funkcji członka władz spółki.

 

Kategorie
Samochód i kierowca Ubezpieczenia

OC Szybka Wypłata

Innowacyjne rozwiązanie

OC Szybka Wypłata to nowość na naszym rynku. Jesteś poszkodowany w wypadku, a masz tylko OC? Nie musisz już szukać kontaktu do ubezpieczyciela sprawcy! Szkodę zgłaszasz w towarzystwie, które znasz i sam wybrałeś np. ze względu na jakość likwidacji szkód. Nie musisz mieć AC!Bez kłopotów z rozliczeniem z ubezpieczycielem sprawcy

Inny kierowca uszkodził Twoje auto? Z OC Szybka Wypłata dostaniesz odszkodowanie do 5 tys. zł od Warty, nawet, jeśli nie masz AC. Przejmujemy wszystkie formalności związane z rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem sprawcy.Szybka likwidacja szkody

Kryteria i zasady likwidacji szkody są jasno określone w OWU. W około 70 proc. szkód w mieniu likwidowanych z OC komunikacyjnego ich wartość nie przekracza 5 tys. zł. W wielu z tych przypadków będziemy w stanie zlikwidować szkodę w trybie uproszczonym, czyli np. tylko na podstawie rozmowy telefonicznej.Likwidacja szkody bez utraty zniżek

Zgłoszenie szkody z OC Szybka Wypłata nie ma wpływu na zniżki za OC czy AC. Fakt wypłaty nie jest odnotowywany w bazie szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Kategorie
Samochód i kierowca Ubezpieczenia

Auto Ochrona

Atrakcyjny pakiet dla wiernych klientów

Klientom odnawiającym OC Komfort w Warcie oferujemy pakiet Praktyczna Pomoc. Zawiera on Warta Auto Ochrona+ oraz Warta Opony w atrakcyjnej cenie 29 zł rocznie. Kupujący OC w Warcie po raz pierwszy mogą za 29 zł mieć samo ubezpieczenie Warta Auto Ochrona+, a za kolejne 9 zł – Warta Opony.Bezpieczeństwo przez całą dobę

Za kwotę porównywalną z tą, którą wydasz na jednorazowe pozostawienie samochodu na parkingu strzeżonym na kilka godzin, gwarantujemy Ci ochronę przez 365 dni w roku, przez 24h na dobę.Ochrona w Polsce i za granicą

Warta Auto Ochrona+ działa nie tylko w Polsce! Obejmuje też szkody powstałe na całym terytorium Europy (również w Rosji i Turcji w ich europejskich częściach) a nawet w Maroku, Tunezji i Izraelu.Proste ubezpieczenie na wypadek kradzieży

Chcesz odpowiedzieć znajomych w innym mieście i boisz się, że auto zostawione na ulicy w obcym miejscu padnie łupem złodziei? Warta Auto Ochrona+ to proste ubezpieczenie zapewniające wypłatę z góry określonej kwoty w razie kradzieży samochodu. Górny limit to 3 tys. zł.

 

 

Kategorie
Samochód i kierowca Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Opon

Pewność pomocy bez limitów

Ubezpieczenie Warta Opony gwarantuje Ci pomoc za każdym razem, kiedy tego będziesz potrzebował. Pomagamy bez względu na liczbę zgłoszeń w ciągu roku. Nie stosujemy też żadnych limitów kwotowych.Atrakcyjny pakiet dla wiernych klientów

Klientom odnawiającym OC Komfort w Warcie oferujemy pakiet Praktyczna Pomoc. Zawiera on ubezpieczenia Warta Opony oraz Warta Auto Ochrona + w atrakcyjnej cenie 29 zł rocznie. Kupujący OC w Warcie po raz pierwszy mogą za 9 zł mieć samo ubezpieczenie Warta Opony, a za kolejne 29 zł – Warta Auto Ochrona+.Bezpieczeństwo przez całą dobę

Za kwotę niższą niż koszt dwóch litrów paliwa, gwarantujemy Ci pomoc w razie problemów z oponą przez 365 dni w roku, przez 24h na dobę na terenie całej Polski.Gwarancja bezgotówkowej pomocy

Ubezpieczenie Warta Opony gwarantuje organizację i pokrycie kosztów pomocy w razie uszkodzenia ogumienia kół. Jeżeli naprawa koła nie jest możliwa na miejscu zdarzenia, auto jest holowane do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego. Warta rozlicza się zarówno z holownikiem jak i warsztatem. Nie musisz angażować swoich pieniędzy!

 

Kategorie
Samochód i kierowca Ubezpieczenia

Assistance

Warianty assistance dopasowane do potrzeb klienta

Chcesz mieć pomoc tylko w razie wypadku niedaleko od domu? A może wolisz mieć pełne wsparcie w razie kłopotów z autem w dowolnym miejscu w Polsce i wiele usług dodatkowych m.in. pomoc w razie rozładowanie akumulatora, samochód zastępczy czy organizację wymiany opon? W WARCIE możesz wybrać wariant assistance, który odpowiada Twoim potrzebom.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć gwarancję pomocy w razie problemów z autem.

 

Dlaczego warto?

 

W WARCIE to Ty decydujesz o zakresie pomocy, jakiej udzielimy Ci na drodze w razie problemów z autem. Wszyscy nasi klienci mają zapewnioną podstawową pomoc w razie wypadku polegającą na holowaniu pojazdu do 100 km, udzieleniu informacji serwisowej czy przekazaniu wiadomości.

Jeśli potrzebujesz szerszej pomocy, możesz wybrać jeden z szerszych wariantów WARTA Moto Assistance. Będziesz mógł wtedy liczyć na pomoc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii i innych zdarzeń (np. przedziurawienia opony, braku paliwa itp.).

 

Zobacz porównanie wariantów assistance.

 

 

Podstawowa pomoc po wypadku dla każdego

 

Każdy kupujący w WARCIE polisę OC czy AC w ramach assistance Standard, dostaje gwarancję podstawowej pomocy po wypadku: holowanie pojazdu do 100 km, informację serwisową czy usługę przekazania wiadomości. Jeśli chcesz  mieć gwarancję pomocy również w razie awarii i innych zdarzeń (np. przedziurawienia opony, braku paliwa itp.) i szerszy zakres ochrony – wybierz jeden z trzech pozostałych wariantów assistance.

 

Dla kogo?

 

Dla osób, które oczekują pomocy tylko w razie wypadku. 

 

Dlaczego warto?

 

Od razu po wypadku warto do nas zadzwonić, bo nawet w podstawowym pakiecie assistance Standard dodawanym do OC i AC udzielamy pomocy informacyjnej. Przekażemy telefon do najbliższego warsztatu czy pomocy drogowej, która może pomóc również w razie awarii i np. spróbować naprawić auto na miejscu lub zabrać je do warsztatu. Pamiętaj jednak, że pokrycie kosztów samej usługi uzyskujesz dopiero w szerszych wariantach assistance!

 

 

Pomoc w razie awarii nawet bez względu na wiek pojazdu

Tylko w najdroższym wariancie Platynowym limitujemy wiek pojazdu, który może być objęty ochroną (pojazd nie starszy niż 10-letni). W przypadku pozostałych wariantów wiek pojazdu nie ogranicza ani dostępności, ani zakresu ochrony. A to oznacza, że możemy pomóc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii czy innych zdarzeń losowych, np. przedziurawienia opony czy braku paliwa.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć gwarancję pomocy nie tylko w razie wypadku, ale też awarii, braku  paliwa, złapania gumy, zagubienia i zatrzaśnięcia kluczyków czy rozładowania akumulatora.

 

Dlaczego warto?

 

Wielu kierowców nigdy w życiu nie miało wypadku, ale z pewnością każdemu zdarzyła się awaria samochodu, złapanie gumy czy rozładowanie akumulatora. Dlatego w płatnych wariantach assistance proponujemy na tyle szeroki szeroki zakres pomocy, żeby obejmował również takie wypadki. Już od 80 zł rocznie możesz liczyć na pełną pomoc w razie awarii, czyli niesprawności systemów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych i optycznych auta.

 

 

Holowanie do wskazanego miejsca, nawet bez limitu kilometrów

Każdy kupujący OC lub AC w WARCIE dostaje gwarancję organizacji i pokrycia kosztów holowania auta po wypadku do 100 km od miejsca zdarzenia. U nas to Ty decydujesz, gdzie chcesz być holowany – my możemy Ci tylko podpowiedzieć, gdzie są najbliższe warsztaty. Kupując jeden z trzech wariantów assistance, możesz liczyć na holowanie również w razie awarii i to nawet bez limitu kilometrów na terenie RP.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce zapewnić sobie holowanie w razie kłopotów z autem.

 

Dlaczego warto?

 

Każdy kilometr holowania kosztuje od 2,5 zł do nawet 4 zł, w zależności od odległości i oczywiście usługodawcy. Dlatego warto zapewnić sobie holowanie nie tylko w razie wypadku, ale też awarii czy innego zdarzenia losowego, np. rozładowania akumulatora, braku paliwa czy nalania niewłaściwego paliwa.

Limit odległości holowania zależy od potrzeb konkretnego użytkowania. Jeśli wiesz, że niemal na pewno nie pojedziesz np. 200 km, możesz wybrać wariant z takim limitem. Jeśli zaś jeździsz po całej Polsce, idealnym rozwiązaniem będzie dla ciebie gwarancja holowania w całej Polsce bez limitów.

 

Dlatego WARTA oferuje warianty assistance, z różnymi limitami holowania w kraju i za granicą:

 • Standard – do 100 km, tylko w razie wypadku, tylko na terytorium RP
 • Złoty – do 200 km, w razie awarii, wypadku czy innych zdarzeń, na terytorium RP i w Europie
 • Złoty+ – do 400 km w razie awarii, wypadku czy innych zdarzeń, na terytorium RP i w Europie
 • Platynowy – bez limitu na terytorium RP i do 800 km w Europie, działa w razie awarii, wypadku i innych zdarzeń.
 • Podróżnik 15 – do 400 km w razie awarii, wypadku czy innych zdarzeń, na terytorium RP i w Europie

 

 

Kompleksowa pomoc w razie awarii

W ramach odpłatnych pakietów assistance w przypadku awarii podejmiemy próbę usprawnienia auta na miejscu lub odholujemy samochód do warsztatu. W wariantach assistance Złoty + oraz Platynowy oferujemy w przypadku awarii auto zastępcze na 5 dni.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć gwarancję pomocy w razie awarii auta.

 

Dlaczego warto?

 

Jeśli wykupisz pakiet assistance, to w razie awarii nie trzeba nerwowo dzwonić do znajomych czy szukać najbliższego warsztatu. Wystarczy zadzwonić do Centrum Alarmowego Warty, żeby przyjechała pomoc drogowa i spróbowała naprawić auto. Jeśli to się nie uda, odholuje je do wskazanego warsztatu. Odległość holowania zależy od pakietu assistance, jaki kupisz.

Zaletą pomocy w razie awarii jest to, że nie płacisz za wykonaną usługę – tylko za same części. A wiadomo, że pomoc drogowa wezwana na własną rękę, widząc kierowcę w takiej trudnej sytuacji, jest w stanie bardzo wysoko wycenić swoje usługi.

Kategorie
Samochód i kierowca Ubezpieczenia

WARTA Auto Szyby

Szybka bezgotówkowa naprawa szyby

Dzięki WARTA Auto-Szyby możesz naprawić sobie szybę bez angażowania swoich środków korzystając z sieci warsztatów współpracujących z WARTĄ. Naprawa lub wymiana szyby przeprowadzana jest w najbliższym specjalistycznym autoryzowanym warsztacie w terminie uzgodnionym z Tobą. Proste naprawy przeprowadzamy również w miejscu Twojego zamieszkania.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto nie ma ochoty samemu szukać warsztatu i wykładać pieniędzy na naprawę z własnej kieszeni.

 

Dlaczego warto?

 

Naprawa szyby w ramach ubezpieczenia WARTA Auto-Szyby, jest bardzo prosta:

 • Po stwierdzenie odprysku czy pęknięcia szyby należy niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 72 godzin zgłosić szkodę do Centrum Alarmowego WARTY.
 • Po przyjęciu zgłoszenia w ciągu kilku godzin roboczych przedstawiciel WARTY kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia czasu i miejsca wykonania naprawy/wymiany uszkodzonej szyby.
 • Klient posiadający polisę WARTA Auto-Szyby, nie płaci za usługę w warsztatach współpracujących, bo koszty naprawy są rozliczane przez WARTĘ.
 • Jeśli naprawa szyby przez przedstawiciela WARTY nie jest możliwa w ciągu 24 h od zgłoszenia szkody, pokrywamy koszty parkingu strzeżonego przez maksymalnie 48 godzin, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto.

 

Partnerami WARTY, są renonowane firmy: Flota Glasservice NordGlass 

 

 

Naprawa szyby bez utraty zniżek na polisę AC

Mając ubezpieczenie WARTA Auto Szyby, możesz naprawić stłuczoną czy pękniętą szybę nie stracisz zniżek z tytułu braku szkód na polisę AC. Gdyby nie to ubezpieczenie, musiałbyś korzystać ze swojego ubezpieczenia AC, a to oznacza, że przy odnowieniu polisy na kolejny rok płaciłbyś wyższe składki.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto nie chce stracić zniżek na AC zgłaszając drobne pęknięcie szyby.

 

Dlaczego warto?

 

Cena naprawy uszkodzonej szyby mieści się w przedziale cenowym od 120-180 zł, natomiast wymiana szyby na nową to wydatek co najmniej rzędu kilkuset złotych. Posiadacze polisy WARTA Auto Szyby mogą liczyć na pokrycie tych kosztów i szybką usługę w renomowanych warsztatach: 

 

 

Niektórzy klienci, którzy mają tylko polisę AC często nie zgłaszają tego typu szkód z obawy przed utratą zniżek  i pokrywają koszty naprawy z własnej kieszeni, albo ryzykują mandat czy nawet wypadek jeżdżąc z uszkodzoną szybą.

Poza tym, jeżdżąc z pęknięciem doprowadzamy do powiększenia uszkodzenia, z powodu naprężeń wynikających z jazdy oraz narażamy uszkodzenie na zabrudzenie przez pył, drobny piasek czy płyny do mycia szyb, sól i inne. Po pewnym czasie całkowite oczyszczenie uszkodzenia (a to warunek naprawy) jest praktycznie niemożliwe.

 

 

Szeroki zakres ochrony i niska cena

Już za 69zł rocznie, możesz mieć ubezpieczone szyby na terenie całej Polski od uszkodzeń powstałych np. przy próbie włamania czy przez kamień który wypadnie spod kół jadącego obok czy przed Tobą pojazdu. To dwa-trzy razy mniej niż zwykła naprawa odprysku na szybie czołowej i kilka razu mniej niż jej wymiana.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto za miesięczny koszt bliski cenie za litr benzyny, chce mieć dobre ubezpieczenie na wypadek stłuczenia czy uszkodzenia szyby.

 

Dlaczego warto?

 

Z ubezpieczenia WARTA Auto Szyby można skorzystać w razie uszkodzenia szyb na skutek wszelkich zdarzeń (formuła all risks) innych niż wymienione w katalogu wyłączeń odpowiedzialności.

 

 

Pokrycie kosztów parkingu

Jeśli naprawa szyby przez przedstawiciela WARTY nie jest możliwa w ciągu 24 h od zgłoszenia szkody, pokryjemy koszty parkingu strzeżonego przez maksymalnie 48 godzin, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto nie lubi być zaskakiwany dodatkowymi kosztami związanymi ze szkodą.

 

Dlaczego warto?

 

W wyjątkowych przypadkach, np. gdy szkoda zdarzyła Ci się, np. w sobotę wieczorem lub gdy szyba jest nietypowa i trudno dostępna, może się zdarzyć, że wymiana nie będzie mogła być wykonana w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody. W takich wypadkach przydaje się możliwość odstawienia auta na parking na koszt WARTY, do czasu przeprowadzenia naprawy (ale nie dłużej niż 48 godzin i do kwoty nie wyższej niż 500 zł).

Kategorie
Samochód i kierowca Ubezpieczenia

Ubezpieczenie NWW

Elastyczność w kształtowaniu zakresu ochrony i wysokości świadczeń w razie wypadku

NNW Komunikacyjne może gwarantować nie tylko wysokie wypłaty dla wszystkich pasażerów Twojego auta poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Dobierając odpowiedni zakres ubezpieczenia, możesz uzyskać ochronę również w wypadkach innych niż komunikacyjne.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto ceni sobie możliwość samodzielnego kształtowania zakresu ochrony i wysokości świadczeń.

 

Dlaczego warto?

 

Jako ubezpieczający możesz wybrać dowolną sumę z przedziału 5 tys. – 100 tys. zł. Będzie ona stanowiła górną granicę odpowiedzialności WARTY w odniesieniu do każdego ubezpieczonego, czyli wszystkich podróżujących pojazdem w momencie wypadku.

Rozszerzając ochronę o wariant Komfort, zyskujesz dodatkowe ubezpieczenie całkowitej niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego dla wszystkich ubezpieczonych.

Ale to nie koniec! Możesz też dokupić ubezpieczenie  NNW Bezpieczna Rodzina, które gwarantuje wypłatę bardzo wysokich kwot w razie śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym. Za 29 zł rocznie można liczyć na wypłatę 100 tys. zł, a za 49 zł – 150 tys. zł. Do pakietu OC Komfort proponujemy też tradycyjne NNW na sumę do 5 tys. zł do 100 tys. zł.  obejmujące wszystkich pasażerów.

Jeśli więc jesteś głową rodziny i spotka Cię nieszczęście w czasie kierowania samochodem, Twoja rodzina może otrzymać nawet 250 tys. zł odszkodowania. I to wszystko za niewielką roczną składkę.

Ponieważ stali klienci zyskują więcej, przedłużając Pakiet OC Komfort na kolejny rok podwyższymy sumę ubezpieczenia tradycyjnego NNW bez dodatkowych opłat.

 

 

 

Dobre zabezpieczenie rodziny

Nawet 250 tys. zł mogą sięgnąć wypłaty w razie śmierci kierowcy w nieszczęśliwym wypadku. Wystarczy do tradycyjnego NNW komunikacyjnego na sumę 100 tys. zł, dokupić pakiet NNW Bezpieczna Rodzina gwarantujący wypłatę do 150 tys. zł.

 

Dla kogo?

Dla każdej głowy rodziny, która chciałaby niewielkim kosztem zabezpieczyć swoją rodzinę.

 

Dlaczego warto? 

Opcja  NNW Bezpieczna Rodzina gwarantuje wypłatę bardzo wysokich kwot w razie śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym. Za 29 zł rocznie można liczyć na wypłatę 100 tys. zł, a za 49 zł – 150 tys. zł. Do pakietu OC Komfort proponujemy też tradycyjne NNW na sumę do 5 tys. zł do 100 tys. zł.  obejmujące wszystkich pasażerów.

Jeśli więc jesteś głową rodziny i spotka Cię nieszczęście w czasie kierowania samochodem, Twoja rodzina może otrzymać nawet 250 tys. zł odszkodowania. I to wszystko za niewielką roczną składkę.

Ponieważ stali klienci zyskują więcej, przedłużając Pakiet OC Komfort na kolejny rok podwyższymy sumę ubezpieczenia tradycyjnego NNW bez dodatkowych opłat.

 

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku za granicą

Jeśli nieszczęśliwy wypadek zdarzy się poza granicami RP i konieczny jest transport ubezpieczonego do Polski, WARTA zwraca takie koszty. Jeśli ubezpieczony zmarł na skutek wypadku – pokrywamy koszty sprowadzenia zwłok lub prochów.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć dodatkowe zabezpieczenie w razie wypadku za granicą.

 

Dlaczego warto?

 

Dzięki takiej polisie sam ubezpieczony lub jego rodzina będą zabezpieczeni przed dodatkowymi wydatkami w razie wypadku za granicą (w całej Europie – w tym Rosji i Turcji w europejskich częściach ich terytoriów – oraz Maroku, Tunezji i Izraelu).

Jeśli po wypadku ubezpieczony musi być przetransportowany do Polski, WARTA zwraca takie koszty do 1,5 tys. zł, nie więcej jednak niż do wysokości kosztów jakie WARTA poniosłaby, zlecając wykonanie tej usługi uprawnionemu przedsiębiorstwu w Polsce.

W przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku uprawnionemu przysługuje również, ponad sumę ubezpieczenia, zwrot kosztów sprowadzenia zwłok lub prochów Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce. Przy czym górny limit takich wydatków to 3 tys. zł i nie więcej niż koszty jakie poniosłaby WARTA zlecając wykonanie tej usługi uprawnionemu przedsiębiorstwu w Polsce.

 

 

Zwrot kosztów leczenia w razie wypadku w Polsce

Jeśli po wypadku ubezpieczony musiał poddać się leczeniu, pokrywamy jego koszty do wysokości 1 tys. zł. Trzeba tylko pamiętać o udokumentowaniu wydatków fakturami lub rachunkami.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce sobie zagwarantować dodatkowe wsparcie finansowe na wypadek leczenia po wypadku.

 

Dlaczego warto?

 

Oprócz podstawowych świadczeń z polisy NNW (czyli np. wypłaty z tytułu uszczerbku na zdrowiu), WARTA może pokryć koszty leczenia w Polsce do wysokości 1 tys. zł. Za koszty leczenia uważa się wydatki powstałe z tytułu:

 • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
 • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych),
 • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 • przewozu Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do szpitala lub ambulatorium.

 

Ubieganie się o zwrot jest proste. Wystarczy przedstawić dostarczone oryginalne rachunki lub faktury i dowody opłat, żeby dostać zwrot poniesionych wydatków. 

Kategorie
Samochód i kierowca Ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC Standard

Gwarancja utrzymania zniżek mimo szkody

U nas możesz zgłosić szkodę z AC nie tracąc zniżek przy odnawianiu umowy. I to bez względu na jej rozmiary! Dlatego warto zostać z nami dłużej.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto ma już wypracowane zniżki za brak szkód i nie chciałby ich stracić po spowodowaniu wypadku.

 

Dlaczego warto?

 

Im wyższe masz zniżki, tym większe korzyści możesz mieć z posiadania AC w Warcie. Dlaczego? Bo teraz kupując u nas AC możesz liczyć na gwarancję ochrony zniżek po szkodzie. W zależności od wybranego wariantu AC jest to opcja bezpłatna lub dostępna za niewielką dodatkową opłatą.

 

Warto z nami być dłużej, bo my wybaczamy naszym klientom wypadki. Pamiętaj, że równocześnie każda szkoda spowodowana przez Ciebie, jest odnotowywana w bazie szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To oznacza, że zmieniając ubezpieczyciela i wybierając takiego, który nie gwarantuje utrzymania zniżek, możesz płacić więcej.

Unikalny program lojalnościowy

W Warcie stali i ostrożni klienci otrzymując więcej! Jeśli jeździłeś w ostatnim roku bez szkód, to odnawiając AC w Warcie, bez dodatkowych opłat otrzymujesz Pakiet AC Premium. Preferencyjne warunki płatności składki, specjalna ścieżka likwidacji szkód czy tzw. pakiet Wygoda, to nie jedyne bonusy, które dostajesz za lojalność.

 

Dla kogo?


Dla każdego, kto chce dostawać bonusy za lojalność i to bez dodatkowych opłat.

 

Dlaczego warto?


Dbamy o naszych stałych klientów. Dlatego jeśli jeździłeś w ostatnim roku bez szkód, to odnawiając AC w Warcie, bez dodatkowych opłat otrzymujesz Pakiet AC Premium. Znajdziesz w nim:

 

 • tzw. pakiet Wygoda, w którym rezygnujemy np. z obowiązku posiadania badań technicznych czy okazania dowodu rejestracyjnego w przypadku kradzieży samochodu. (do AC).
 • możliwość płatności składki w 2 lub 4 ratach bez zwyżki (obecnie to od 5 do 10%)
 • gwarancję wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży w wysokości 110 proc. wartości rynkowej z dnia kradzieży
 • specjalną ścieżkę likwidacji szkód, w której Twoja spawa będzie traktowana priorytetowo.

Płacisz za to, czego potrzebujesz

Chcesz dostosować polisę do Twoich potrzeb, wieku auta i zasobności portfela? W AC Standard możesz poszerzać lub zawężać zakres ochrony. Dzięki temu nie płacisz za opcje, których nie potrzebujesz.

 

Dla kogo?

 

Dla wszystkich, którzy wolą samodzielnie decydować o zakresie swojej polisy i wybierać tylko te elementy ochrony, które uznają za potrzebne.

 

Dlaczego warto?

 

Pozwala płacić tylko za ochronę od zdarzeń, których rzeczywiście się obawiasz.  

Podstawowa wersja AC Standard zaspokoi Twoje potrzeby, gdy jesteś posiadaczem starszego auta i nie chcesz naprawiać go po wypadku w autoryzowanej stacji obsługi, przy użyciu bardzo drogich części z logo producenta auta. 

 

Możesz zdecydować o wykupieniu opcji „odstąpienie od redukcji sumy ubezpieczenia”. W tym przypadku bez dodatkowej opłaty składki za tzw. „doubezpieczenie” po szkodzie Twoja suma ubezpieczenia nie będzie pomniejszana o wysokość wypłaconego odszkodowania.

 

Pomoc w razie wypadku

Od razu po wypadku zadzwoń do nas, a zorganizujemy holowanie twojego auta do 100 km i podpowiemy, gdzie znajduje się najbliższy warsztat. Już od 63 zł rocznie kosztują warianty assistance z wyższym limitem na holowanie, pomocą również w razie awarii czy opcją wynajmu auta zastępczego.

 

Dla kogo pomoc w razie wypadku jest korzystna?

 

Dużo podróżujesz i chcesz mieć pewność, że w razie wypadku wystarczy jeden telefon, żeby uzyskać pomoc? Każdy posiadacz polisy OC czy AC w WARCIE ma zagwarantowaną pomoc w razie wypadku i holowanie do 100 km. Jeśli zależy ci na wyższych limitach holowania czy pomocy również w razie awarii, skorzystaj z szerszych pakietów assistance.

 

Dlaczego pomoc w razie wypadku jest korzystna?

 

Mając polisę assistance, nie musisz martwić się o to, co zrobić w razie wypadku lub awarii. Wystarczy telefon do naszego Centrum Alarmowego, żeby uzyskać wszystkie potrzebne informacje i pomoc w zakresie zgodnym z zawartą umową. W najlepszym pakiecie assistance – Platynowym (dostępnym z AC Komfort) – masz prawo do holowania bez limitu kilometrów w Polsce , auta zastępczego na okres naprawy w warsztatach partnerskich WARTY (do 30 dni), jak i organizacji usługi wymiany opon.

 

Ochrona od wszystkich ryzyk

Nasze polisy AC obejmują wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź, pożar) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Taka formuła (tzw. all risks) ułatwi Ci dochodzenie swoich praw po wypadku.

 

Dla kogo?

 

Dla wszystkich, którzy nie mają ochoty na spory z ubezpieczycielem po wypadku dotyczące tego, czy polisa obejmowała zdarzenie, czy nie. Jeśli w umowie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk towarzystwo wyraźnie nie zapisało wyłączenia odpowiedzialności za określone zdarzenie, nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

 

Dlaczego warto?

 

Polisy oparte na zasadzie all risks obejmują wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź, pożar) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. To powoduje, że obejmują one również skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia, lub zbiegu zdarzeń utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.

 

Od strony prawnej taka formuła powoduje przeniesienie tzw. ciężaru dowodu na ubezpieczyciela. Zgłaszasz roszczenie, a towarzystwo, chcąc odmówić wypłaty, musi wyraźnie wskazać, który punkt warunków ubezpieczenia wyłącza jego odpowiedzialność. 

 

Przy ubezpieczeniach komunikacyjnych najczęściej zalety widać przy szkodach wynikających z działania czynnika termicznego z zewnątrz lub wewnątrz. Jeśli pożar Twojego auta został spowodowany np. przez przegryzienie kabli przez kunę, to w standardowych warunkach, polisa nie zadziała. Polisy all risks mogą dać w takim wypadku ochronę.

Kategorie
Samochód i kierowca Ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC Komfort:

Ubezpieczenie AC Komfort:

Maksymalna ochrona

AC Komfort to najszerszy zakres ubezpieczenia auta: bez udziałów własnych, z naprawą w ASO czy ubezpieczeniem bagażu w cenie. Idealne dla posiadaczy stosunkowo nowych, zadbanych aut.

Gwarancja utrzymania zniżek mimo szkody

U nas możesz zgłosić szkodę z AC nie tracąc zniżek przy odnawianiu umowy. I to bez względu na jej rozmiary! Dlatego warto zostać z nami dłużej.

Unikalny program lojalnościowy

W Warcie stali i ostrożni klienci otrzymując więcej! Jeśli jeździłeś w ostatnim roku bez szkód, to odnawiając AC w Warcie, bez dodatkowych opłat otrzymujesz Pakiet AC Premium. Preferencyjne warunki płatności składki, specjalna ścieżka likwidacji szkód czy tzw. pakiet Wygoda, to nie jedyne bonusy, które dostajesz za lojalność.

Pomoc na drodze w razie awarii i wypadku

W pakiecie Assistance Złoty dodawanym do AC Komfort bez dodatkowych opłat pomoc po wypadku, w razie awarii, albo np. przedziurawienia opony lub braku paliwa uzyskasz tyllko w sytuacjach, które zdarzą się 25km. od Twojego domu. Za dodatkowe 94 zł. możesz wykupić wariant Złoty+ bez tego limitu oraz prawo do pojazdu zastępczego na 5 dni, jeśli auta nie można naprawić na miejscu.

Pieniądze na nowe auto po wypadku lub kradzieży

Bez względu na to, kiedy zdarzy Ci się zupełne rozbicie lub kradzież auta, możemy wypłacić kwotę określoną w polisie (a nie wartość auta z dnia szkody, jak w standardowych polisach). Ubezpieczając nowe auto możesz wybrać również opcję gwarancji utrzymania wartości fakturowej przez trzy lata.

Kategorie
Samochód i kierowca Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC

Unikalny program lojalnościowy

W Warcie stali klienci otrzymując więcej! Jeśli jeździłeś w ostatnim roku bez szkód, to przy odnowieniu OC w Warcie, zagwarantujemy Ci ochronę zniżek bez limitu. Bez dodatkowych opłat! A to nie jedyne bonusy!

 

 

Dla kogo?

Dla każdego, kto ma już wypracowane zniżki za brak szkód i nie chciałby ich stracić po spowodowaniu wypadku.

 

Dlaczego warto?

Dbamy o naszych stałych klientów. Dlatego jeśli w ostatnim roku jeździłeś bez szkód i przedłużasz OC w Warcie, to zostaniesz objęty pakietem OC Premium. Znajdziesz w nim:

 • gwarancję ochrony zniżek po szkodzie bez limitu. (Nowi klienci bez konsekwencji mogą spowodować szkodę do 5 tys. zł., ochronę zniżek bez limitu dostaną dopiero przy odnowieniu umowy)
 • podwojenie sumy ubezpieczenia NNW za tą samą składkę. Na przykład jeśli wybrałeś w pierwszym roku NNW na 20 tys. zł, to w kolejnym jako stały klient dostaniesz ochronę na 40 tys. zł.
 • pakiet Praktyczna Pomoc w promocyjnej cenie 29 zł rocznie. Gwarantuje on pomoc w razie przedziurawienia opony czy wypłatę do 3 tys. zł w razie kradzieży samochodu.

 

Najszybciej przyznawane zniżki dla ostrożnych kierowców

60 proc. upustu na OC komunikacyjne przyznajemy przychodzącym do nas klientom, już po 3 latach jazdy bez wypadku. Dodatkowo osoby w wieku powyżej 35 lat nie muszą spełniać warunku wcześniejszego posiadania umów OC, co oznacza, że wystarczy legitymować się bezszkodowym doświadczeniem w jeździe np. autem służbowym, żeby mniej płacić ubezpieczając auto prywatne.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie chce czekać kilka kolejnych lat, aż jego obecny ubezpieczyciel przyzna mu 60 proc. zniżek za ostrożną jazdę.

 

Dlaczego warto?

Zwykle po trzech latach bezszkodowej jazdy można liczyć na 30 proc. zniżki w ubezpieczeniu auta. Przychodzący do WARTY klienci, już po 3 latach jazdy bez wypadku, mogą liczyć na 60 proc. zniżki. Łatwo policzyć, że przy składce podstawowej na poziomie 1 tys. zł u konkurencji taka osoba zapłaci za polisę 700 zł, a w WARCIE 400 zł. To daje 300 zł oszczędności!

 

Gwarancja utrzymania zniżek mimo szkody

Przejdź do Warty, a dostaniesz gwarancję utrzymania zniżek, nawet jeśli spowodujesz szkodę do 5 tys. zł. Jeśli jesteś już naszym klientem i jeździłeś w ostatnim roku bez szkód, przedłuż umowę, a zagwarantujemy Ci ochronę zniżek po szkodzie bez limitu (w ramach tzw. Pakietu OC Premium). Dlatego warto z nami być dłużej!

 

Dla kogo?

Dla każdego, kto ma już wypracowane zniżki za brak szkód i nie chciałby ich stracić po spowodowaniu wypadku.

Dlaczego warto?

Im wyższe masz zniżki i im ostrożniej jeździsz, tym większe korzyści możesz mieć z posiadania OC w Warcie. Dlaczego? Jeśli jesteś nowym klientem, to w pierwszym roku dajemy Ci gwarancję utrzymania zniżek, nawet jeśli spowodujesz szkodę do 5 tys. zł. Jeśli w ciągu roku nie zdarzy Ci się wypadek, przy przedłużaniu umowy na kolejny zagwarantujemy Ci ochronę zniżek po szkodzie bez limitu (w ramach tzw. Pakietu OC Premium).

Jeśli jesteś już naszym klientem i jeździłeś w ostatnim roku bez szkód, przedłuż umowę, a zagwarantujemy Ci ochronę zniżek po szkodzie bez limitu.

Dlatego warto z nami być dłużej!

Pamiętaj, że równocześnie każda szkoda spowodowana przez Ciebie, jest odnotowywana w bazie szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To oznacza, że zmieniając ubezpieczyciela i wybierając takiego, który nie gwarantuje utrzymania zniżek, możesz płacić więcej.

 

OC Szybka Wypłata

Ubezpieczenie Warta OC Szybka Wypłata to nowość na naszym rynku. Jesteś poszkodowany w wypadku? Nie musisz już szukać kontaktu do ubezpieczyciela sprawcy! Szkodę zgłaszasz w towarzystwie, które znasz i sam wybrałeś. To bezpłatne dodatkowe ubezpieczenie do OC Komfort.

 

Dla kogo?

Dla każdego, komu zależy, żeby szkodę likwidował mu wybrany ubezpieczyciel, a nie towarzystwo sprawcy wypadku. To oferta dla posiadaczy samochodów osobowych i małych dostawczych.

 

Dlaczego warto?

Jak działa Warta OC Szybka Wypłata? Nawet jeśli masz tylko OC, Warta zajmie się likwidacją szkody wyrządzonej Ci przez kierowcę ubezpieczonego w zakresie OC w innym towarzystwie. To nowość, bo do tej pory w razie kolizji spowodowanej przez innego kierowcę, trzeba było korzystać z usług ubezpieczyciela sprawcy. Tylko posiadacze AC, mogli liczyć na to, że szkodą zajmie się wybrany przez nich ubezpieczyciel.

Teraz każdy posiadacz OC Komfort w Warcie, może liczyć na to, że jego sprawą zajmie się renomowany i wiarygodny ubezpieczyciel – Warta. Warta wypłaci mu odszkodowanie i przejmie wszystkie formalności związane z rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem sprawcy.

Zaletą OC Szybka Wypłata jest to, że kryteria i zasady likwidacji szkody są jasno określone w OWU. Nie przypadkowo zajmujemy się szkodami do 5 tys. zł. W tej kwocie mieści się około 80 proc. szkód z OC. W wielu z tych przypadków będziemy w stanie zlikwidować szkodę w trybie uproszczonym, czyli np. tylko na podstawie rozmowy telefonicznej.

W Warcie może zgłosić szkodę już z miejsca wypadku przez telefon lub bezpłatną aplikację na smartfony Warta Mobile. Może też zgłosić szkodę „na spokojnie” on-line. Wysłanie zdjęć uszkodzonego samochodu i podstawowych informacji o szkodzie, ułatwia likwidatorowi zaproponowanie wypłaty odszkodowania „na telefon”.

 

Holowanie i pomoc informacyjna po wypadku

Mając OC w WARCIE, możesz liczyć na to, że nasz telefoniczny konsultant krok po kroku powie Ci, co należy zrobić po wypadku oraz zorganizuje holowanie auta, ale tylko do 100 km.

Dopłacając jedynie 82 zł za szerszy wariant assistance „Złoty”, możesz wydłużyć ten limit dwukrotnie i liczyć na pomoc nie tylko po wypadku, ale też awarii, w przypadku braku paliwa czy przedziurawienia opony.

 

Dla kogo?

Dla każdego, kto po wypadku chce szybko dostać pewną informację co robić dalej.

 

Dlaczego warto?

Wypadek zawsze wiąże się z dużym stresem. Nasi telefoniczni konsultanci wiedzą, jak pomóc w takiej sytuacji naszym klientom. Spokojnie wyjaśnią krok po kroku, co należy zrobić i szybko zorganizują holowanie Twojego auta oraz samochodu poszkodowanego.

Pamiętaj jednak, że w wariancie assistance Standard dodawanym do OC gwarantujemy holowanie tylko do 100 km. Jeśli chcesz ten limit wydłużyć, powinieneś dokupić szerszy wariant assistance. Za 82 zł rocznie dostajesz prawo do pomocy nie tylko w razie wypadku, ale też awarii Twojego auta.

Jeśli uszkodzenia są drobne, konsultanci mogą przekazać Ci telefon do najbliższego warsztatu czy pomocy drogowej, która może np. wyciągnąć auto z rowu i spróbować je naprawić na tyle, żeby nadawało się do jazdy. Pamiętaj jednak, że za pomoc będziesz musiał jednak zapłacić sam. Kupując szerszy wariant assistance, możesz liczyć również na pokrycie kosztów takiej pomocy i to nie tylko w razie wypadku, ale też awarii.

Ważne! Wariant Złoty dokupisz do OC, bez względu na wiek Twojego samochodu!