Pełna ochrona w razie kłopotów ze zdrowiem

Cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. WARTA pokrywa koszty związane z leczeniem w takich wypadkach (łącznie z pobytem w szpitalu!), do określonej w umowie sumy ubezpieczenia.

Elastyczność w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia

Klient ma możliwość dowolnego wyboru zakresu ubezpieczenia, które może obejmować łącznie koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną lub tylko jeden z tych elementów. Po opłaceniu dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ochrony o ryzyka związane m.in. z wykonywaniem pracy, wykonywaniem pracy o zwiększonym stopniu ryzyka, wyczynowym uprawianiem sportów, wspinaczki wysokogórskiej i speleologii, jazdy konnej i myślistwa.

Pomoc w razie wyrządzenia szkody

Kupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej cudzoziemiec zapewnia sobie nie tylko pokrycie roszczeń osób poszkodowanych przez niego. WARTA w ramach umowy pokrywa min. koszty wynagrodzeń rzeczoznawców uzgodnionych z towarzystwem czy zwraca koszty ewentualnej obrony sądowej ubezpieczonego.

Pokrycie kosztów leczenia bez względu na wiek

WARTA pokrywa koszty leczenia nagłego zachorowania czy skutków nieszczęśliwego wypadku bez względu na wiek klienta.