Kategorie
Przedsiębiorstwa i firmy Ubezpieczenia

OC Grup Zawodowych

Bogate doświadczenie w oferowaniu umów OC

WARTA jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń dla firm. Od ponad 90 lat obsługujemy duże firmy z kraju i zagranicy. Mamy też wieloletnie doświadczenia w oferowaniu umów OC zawodowej.

Atrakcyjne warunki umów dobrowolnych

Ochrona wynikająca z zakresu umów obowiązkowych jest dla Ciebie niewystarczająca? WARTA oferuje atrakcyjne warunki tzw. ubezpieczeń nadwyżkowych, czyli m.in. na sumy przewyższające wymogi narzucone przez ustawę. Nasze dobrowolne umowy mogą rozszerzać też zakres ochrony narzucony przez ustawy czy inne akty prawne. Dobre i stałe kontakty z zagranicznymi reasekuratorami pozwalają nam uzyskać dobre warunki umów.

Łatwy dostęp do szerokiej kadry specjalistów

Na terenie każdego województwa w Polsce zapewniamy pomoc i wsparcie specjalistów z naszych terenowych Centrów Obsługi Klientów Korporacyjnych. W trudniejszych sprawach otrzymują oni wsparcie ekspertów z centrali.

Możliwość opracowania programów grupowych

WARTA ma duże doświadczenia w opracowywaniu programów grupowych dla grup zawodowych. Obecnie prowadzimy albo uczestniczymy w programach dla pośredników w obrocie nieruchomościami czy doradców podatkowych.

OC doradców podatkowych:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego, tj.

 • udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • prowadzeniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzaniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, reprezentowaniem podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.


Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

OC pośredników w obrocie nieruchomościami:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami – osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub osób za które pośrednik w obrocie nieruchomościami ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tj. na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,
 • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części,
 • innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części,
 • wykonywaniu opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.


Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

OC zarządców nieruchomości:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości – osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową zarządcy nieruchomości lub osób za które zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, tj. na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:


 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
 • bieżące administrowanie nieruchomością,
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość,
 • wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami.



Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansóww sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości

OC doradców podatkowych:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego, tj.

 • udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • prowadzeniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzaniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, reprezentowaniem podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.


Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

OC biur rachunkowych:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj.:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.


Ochroną mogą być objęci:

 • przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

OC architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie:

Ubezpieczenie to chroni przedsiębiorców przed roszczeniami osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez nich czynności zawodowych polegającym na wykonywaniu projektów lub sprawowaniu nadzoru w budownictwie albo wykonywaniu innych czynności w budownictwie.

OC brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa.

Ochroną mogą być objęte osoby fizyczne albo prawne posiadające, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

OC członków władz spółki kapitałowej:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej adresowane jest do członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub prokurentów spółek kapitałowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu uchybienia związanego z pełnieniem funkcji członka władz spółki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *