Doświadczenia i kontakty międzynarodowe

WARTA jest obecna na międzynarodowym rynku ubezpieczeń morskich od lat 60-tych ubiegłego wieku. W tym czasie zbudowaliśmy sieć partnerów i brokerów w wielu krajach Europy i na całym świecie. Nasza agencja Gdynia America Shipping Lines z siedzibą w Londynie zapewnia nam dostęp do tego najważniejszego rynku. Jesteśmy też członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Morskich (IUMI).

Łatwy dostęp do szerokiej kadry specjalistów

W kluczowych dla sektora morskiego miejscach, czyli w Gdyni i w Szczecinie mamy swoje Przedstawicielstwa. Pracują w nich doświadczeni eksperci, którzy od lat zajmują się obsługą klientów morskich. Wspiera ich również kadra Departamentu Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych w centrali firmy.

Lider na rynku ubezpieczeń morskich

WARTA ma około 90 proc. udziału w rynku ubezpieczeń morskich. Taką pozycję wypracowaliśmy przez lata działalności, dzięki kompetencji naszych pracowników i znakomitej obsłudze, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i podczas likwidacji szkody.

Możliwość przygotowania oferty dla każdego klienta

Ubezpieczamy wszystko co porusza się po wodzie – od jachtu do tankowca. Jesteśmy w stanie przygotować kompleksową ofertę dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie czy życie i zdrowie załogi czy pasażerów.

Morskie i przedsiębiorstw gospodarki morskiej:CASCO jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie casco jednostek pływających jest przeznaczone dla armatorów jednostek floty handlowej, rybackiej, ratowniczej oraz obsługi portów. Zabezpiecza ich przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem należących do nich jednostek.

W ramach ubezpieczenia CASCO jednostek pływających odpowiadamy za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonej jednostki pływającej wskutek:

 • działania siły wyższej,
 • ognia,
 • kradzieży,
 • wojny, strajku lub piractwa,
 • kolizji z innymi jednostkami pływającymi, przedmiotami stałymi lub samolotami,
 • wypadku podczas przeładunku,
 • wybuchu kotłów, urwania wału lub wady materiału w maszynie lub kadłubie,
 • błędu lub zaniedbania kapitana, załogi lub pilotów,
 • awarii wspólnej.

 

Ubezpieczenie budowy jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla stoczni, które budują nowe jednostki pływające, jak również dla inwestorów, którzy finansują taką budowę. Umową ubezpieczenia można objąć statek lub inny obiekt pływający znajdujący się w budowie.Odpowiedzialnością WARTY są objęte następujące zdarzenia:

 • powstanie straty całkowitej budowanej jednostki,
 • powstanie szkody częściowej wyposażenia i kadłuba w budowie,
 • powstanie szkody na skutek nieudanego wodowania lub kolizji z innym obiektem.

 

Ubezpieczenie platform wiertniczych:
rozwiń/zwińTo kompleksowe ubezpieczenie platform wiertniczych wraz z ich wyposażeniem wiertniczym oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z eksploatacją platformy. Ubezpieczeniem objęte są platformy wiertnicze wraz z wyposażeniem wiertniczym, znajdujące się w trakcie eksploatacji. Odpowiedzialność WARTY obejmuje: stratę całkowitą i szkody częściowe platformy i sprzętu wiertniczego powstałe w czasie eksploatacji, postoju w porcie lub stoczni, koszty związane z przywróceniem szybu pod kontrolę po niekontrolowanym wybuchu zaistniałym w szybie, jak również koszty wykonania nowego odwiertu lub przywrócenia do użytku uszkodzonego szybu. Ubezpieczeniem objęta jest także odpowiedzialność cywilna użytkownika platformy wiertniczej z tytułu następstw niekontrolowanego wylewu ropy lub wybuchu gazu, powstałych podczas prowadzenia działalności oraz za szkody osobowe i rzeczowe osób odwiedzających platformę i inne zobowiązania wobec osób trzecich w związku z eksploatacją platformy.

 

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków morskich:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie dla armatorów jednostek pływających. Obejmuje rzeczy osobiste członków załogi jednostki pływającej, przeznaczone do użytku własnego oraz wykonywania zawodu. W ramach tego ubezpieczenia WARTA odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie rzeczy osobistych członków załóg jednostek pływających, które wydarzyły się podczas: pełnienia służby na jednostce – zarówno na morzu, jak i podczas pobytu jednostki w porcie, repatriacji, pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana statku, drogi do pracy i z pracy.

 

Ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego w morzu lub w porcie:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczeniem można objąć aparaturę i sprzęt będący w czasie transportu lądowego lub morskiego, podczas załadunku oraz w czasie pracy na statku, w wodzie i podczas prób eksploatacyjnych. W ramach ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową zniszczenie lub uszkodzenie aparatury spowodowane przez: ogień, sztorm lub siłę wyższą, kradzież z włamaniem lub rozbój w czasie transportu, kolizję lub stratę całkowitą środka transportu, na którym przewożona była ubezpieczona aparatura, przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie aparatury w wyniku kolizji ze środkami transportu oraz przez kontakt z innymi przedmiotami lub obiektami.

 

OC armatorów jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


bezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną armatorów związaną z eksploatacją jednostek pływających. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatorów WARTA obejmuje straty i koszty, które zostały poniesione przez osoby trzecie w wyniku użytkowania przez armatora jednostki pływającej, do pokrycia których armator jest zobowiązany w myśl postanowień prawnych lub umownych.

 

OC stoczni z tytułu remontów jednostek:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie dla stoczni prowadzących remonty gwarancyjne i pogwarancyjne statków i innych jednostek pływających. Obejmuje odpowiedzialność cywilną stoczni w czasie prowadzonych przez nią remontów gwarancyjnych i pogwarancyjnych statków i innych jednostek pływających. WARTA przejmuje odpowiedzialność za: szkody w remontowanych jednostkach, które powstały w trakcie prac remontowych, szkody wyrządzone ładunkowi znajdującemu się na remontowanym statku, szkody wyrządzone w maszynach i urządzeniach zamontowanych na remontowanym statku, szkody i straty powstałe w następstwie uszkodzenia ciała lub śmierci pracowników zatrudnionych w czasie prac remontowych, szkody wyrządzone w czasie próbnych rejsów remontowanych jednostek. W ramach odpowiedzialności polisowej WARTA pokrywa także koszty związane z usunięciem wraku w razie jego zatonięcia, które było wynikiem przeprowadzanych na jednostce prac remontowych.

 

Ubezpieczenia rybackie

 

CASCO kutrów i łodzi:
rozwiń/zwiń


W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jednostki pływające używane do połowu, w czasie pobytu jednostki na morzu, jej postoju w porcie, na lądzie lub na slipie oraz podczas wyciągania jednostki na ląd lub opuszczania jej na wodę. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe jednostki, polegające na uszkodzeniu jej kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych. Standardowe ubezpieczenie casco jednostek pływających może zostać rozszerzone o ubezpieczenia dodatkowe: ubezpieczenie połowu, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku utraty połowu na skutek straty całkowitej jednostki pływającej albo skażenia radioaktywnego lub chemicznego, ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego do połowu łososi, obejmujące utratę lub zniszczenie pławnic i takli wraz z osprzętem w czasie połowu łososi na łowisku i tylko podczas sprawowanego dozoru, ubezpieczenie sieci trałowych ubezpieczonej jednostki rybackiej wraz z osprzętem, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku straty całkowitej lub uszkodzenia sieci spowodowane wskutek: – zniszczenia przez inną jednostkę pływającą, – kolizji z inną jednostka pływającą lub utknięcia na gruncie ubezpieczonej jednostki pływającej, – awarii jednostki uniemożliwiającej wybranie sieci i/lub osprzętu, jeżeli zawiodły wszelkie dostępne sposoby ich wydobycia, w tym skorzystanie z pomocy innej jednostki pływającej. Ważne! Ponadto WARTA zwraca niezbędne i celowe wydatki poniesione na ratowanie ubezpieczonych sieci i/lub osprzętu, zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów. Wydatki te zwracane będą przez WARTĘ także wtedy, gdy nie przyniosły zamierzonego rezultatu.

 

OC armatora:
rozwiń/zwiń


W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora floty rybackiej WARTA odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z eksploatacja ubezpieczonych jednostek pływających, do naprawienia których armator jest zobowiązany z mocy prawa.

 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków załóg:
rozwiń/zwiń


Odpowiedzialność WARTY obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załóg, takie jak uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, które nastąpiły w wyniku i w następstwie zdarzenia losowego działającego w sposób nagły. Ubezpieczenie NNW członków załóg może zostać uzupełnione o: odpowiedzialność z tytułu zniszczenia, utraty lub uszkodzenia rzeczy osobistych członka załogi, przeznaczonych do użytku własnego oraz do wykonywania zawodu rybaka, które powstały na skutek wypadku lub wydarzenia dotyczącego ubezpieczonego kutra lub łodzi rybackiej, ubezpieczenie kosztów leczenia członków załogi, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania oraz ubezpieczeniem kosztów repatriacji członka załogi.

 

Ubezpieczenie utraty wynagrodzenia w związku z wyłączeniem jednostki pływającej z eksploatacji.:
rozwiń/zwiń


Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata wynagrodzenia ubezpieczonego armatora z powodu wyłączenia z eksploatacji na czas niezbędnych napraw w wyniku zdarzenia objętego odpowiedzialnością WARTY na podstawie OWU Rybackich. Odszkodowanie jest wypłacane za każdy następny dzień, licząc od trzeciego dnia włącznie od momentu rozpoczęcia naprawy jednostki, maksymalnie za okres 50 dni.

 

Ubezpieczenia żeglugi śródlądowej

 

CASCO jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jednostki pływające używane przez przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej do prowadzenia działalności. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe ubezpieczonych statków polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, a spowodowane niebezpieczeństwami żeglugi lub siłą wyższą.

 

OC armatorów jednostek pływających:
rozwiń/zwiń


W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora z tytułu posiadania i eksploatacji jednostek pływających WARTA odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z użytkowaniem ubezpieczonych jednostek pływających, w tym za szkody wyrządzone innym jednostkom pływającym i znajdującym się na nich ładunkom, za uszkodzenia nabrzeży, śluz, mostów i innych przedmiotów stałych oraz za szkody osobowe powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby poszkodowanej.

 

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załogi:
rozwiń/zwiń


Odpowiedzialność WARTY obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy osobistych członka załogi statku, powstałe na skutek wypadku lub wydarzenia związanego z uprawianiem żeglugi śródlądowej.

 

Ubezpieczenia jachtów

 

CASCO jachtów:
rozwiń/zwiń


W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jachty żaglowe, żaglowo-motorowe i motorowe użytkowane na polskich i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych oraz przebywające w czasie postoju w portach, przystaniach i zimowiskach. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, powstałe w trakcie użytkowania jednostki. Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o ubezpieczenie szkód powstałych na jachcie w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

 

OC armatora:
rozwiń/zwiń


W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora WARTA odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do naprawienia których armator zobowiązany jest z mocy prawa.

 

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg:
rozwiń/zwiń


Odpowiedzialność WARTY obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy osobistych członka załogi statku, powstałe na skutek wypadku lub wydarzenia związanego z uprawianiem żeglugi śródlądowej.

 

Warta Travel:
rozwiń/zwiń


Członkowie załogi biorący udział w rejsie powinni pamiętać o zawarciu indywidualnie ubezpieczenia turystycznego, które – w zależności od wybranego zakresu – może gwarantować: pokrycie kosztów leczenia za granicą i repatriacji, pomoc assistance w razie kłopotów ze zdrowiem lub w razie wypadku, wypłatę odszkodowania w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu w nieszczęśliwym wypadku.