Doświadczenia i kontakty międzynarodowe

WARTA jest obecna na międzynarodowym rynku ubezpieczeń lotniczych od lat 60-tych ubiegłego wieku. W tym czasie zbudowaliśmy sieć partnerów biznesowych w wielu krajach Europy i na całym świecie. Jesteśmy też członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Lotniczych (IUAI).

Możliwość przygotowania oferty dla każdego klienta

Ubezpieczamy wszystko co porusza się w powietrzu – od paralotni po linię lotniczą. Jesteśmy w stanie przygotować kompleksową ofertę dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie czy życie i zdrowie załogi czy pasażerów.

Lider na rynku ubezpieczeń lotniczych

WARTA ma ponad 50% proc. udziału w rynku ubezpieczeń lotniczych. Taką pozycję wypracowaliśmy przez lata działalności, dzięki kompetencji naszych pracowników i znakomitej obsłudze, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i po szkodzie.

Aerocasco (CASCO statków powietrznych):

To ubezpieczenie dla właścicieli statków powietrznych na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia posiadanego przez nich statku powietrznego. Odpowiadamy za szkody powstałe podczas:

  • wykonywania lotu, postoju, kołowania, startu i lądowania,
  • okresowego wyłączenia z eksploatacji pod warunkiem, że statek powietrzny stacjonuje w miejscu do tego przeznaczonym,
  • napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek dokonywanych przez licencjonowane zakłady naprawcze (za wyjątkiem szkód polegających na wadliwym wykonaniu tychże napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek).

Na wniosek ubezpieczonego możemy objąć też ubezpieczeniem wyposażenie dodatkowe zamontowane na statku powietrznym, które jest niezbędne do wykonywania przez niego specyficznych zadań.

OC użytkowników statków powietrznych:

To ubezpieczenie chroni przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku użytkowania statku powietrznego. WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczony statek powietrzny osobom trzecim znajdującym się poza jego pokładem, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

OC przewoźnika lotniczego:

To ubezpieczenie zabezpiecza podmiot świadczący usługi przewoźnika lotniczego przed roszczeniami osób, z którymi zawarł on umowę przewozu. WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych pasażerom lub ładunkom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

NNW załóg statków powietrznych:

To ubezpieczenie dla właścicieli statków powietrznych. Gwarantuje wypłatę odszkodowania dla załogi statku powietrznego, personelu latającego lub innych pracowników Ubezpieczonego, którzy znajdując się na pokładzie statku powietrznego doznali szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku. WARTA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu osób ubezpieczonych. Standardowy zakres ubezpieczenia może zostać także rozszerzony o ubezpieczenie bagażu, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osobistych członków załogi podczas pełnienia przez nich obowiązków na pokładzie statku powietrznego.