Ubezpieczenie Kolejowe:

Nowoczesne programy ubezpieczeniowe

Od ponad 90 lat obsługujemy duże firmy z kraju i zagranicy. Posiadamy bogate doświadczenie w ubezpieczeniach taboru szynowego od kolejek wąskotorowych po duży tabor przewożący pasażerów i ładunki. Dzięki dobrym kontaktom za granicą na bieżąco wdrażamy w naszych programach ubezpieczeniowych najnowocześniejsze rozwiązania.

Doświadczenia i kontakty międzynarodowe

WARTA jest obecna na międzynarodowym rynku ubezpieczeń w transporcie międzynarodowym od kilkudziesięciu lat. W tym czasie zbudowaliśmy sieć partnerów biznesowych w wielu krajach Europy i na całym świecie, co pozwala nam zaoferować kompleksową ofertę i obsługę klientów szukających ochrony nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Indywidualne podejście do klientów

Staramy się traktować naszych klientów indywidualnie, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i po szkodzie. U nas każdym klientem opiekuje się konkretna osoba, która zawsze potrafi udzielić odpowiedzi na pytania związane z umową czy etapem likwidacji szkody.

CASCO taboru kolejowego:

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla właścicieli taboru kolejowego, prowadzących działaność przewozową. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową tabor kolejowy stanowiący własność osoby prawnej lub fizycznej, bądź przez nią użytkowany lub dzierżawiony. Odpowiadamy za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu taboru wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się taboru ze znajdującymi się poza nim przedmiotami, osobami lub zwierzętami,
  • zderzania się pociągów,
  • wykolejenia taboru,
  • osunięcia ziemi, przerwania tam, zerwania mostów, zawalenia tuneli i innych podobnych zdarzeń,
  • wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, gradobicia, huraganu i innych działających nagle sił przyrody,
  • rabunku, kradzieży lub zaginięcia taboru lub jego części.

Ubezpieczenie Kontenerów:

To ubezpieczenie dla podmiotów wykorzystujących w swojej działalności kontenery jako środek składowania i transportu. Może obejmować kontenery własne lub dzierżawione przez Ubezpieczonego, łącznie ze sprzętem kontenerowym. WARTA wypłaca odszkodowanie za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie kontenera i sprzętu kontenerowego powstałe:

  • w czasie transportu kontenerów drogą morską, lądową lub kombinowaną,
  • podczas składowania kontenerów,
  • w trakcie przeładunku kontenerów.

W ramach ubezpieczenia kontenerów ochroną ubezpieczeniową może być objęta także odpowiedzialność cywilna właściciela za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym za śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby poszkodowanej lub z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia tych osób.