Korporacji:

 

Wsparcie w ocenie ryzyka

Nad oceną ryzyka naszych klientów czuwa rozbudowany zespół 12 inżynierów ryzyka, którzy oglądają około 2,5 tys. lokalizacji rocznie! Ich wizyta w firmie kończy się raportem proponującym rozwiązania organizacyjne i techniczne, mające na celu ograniczenie ryzyka. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody bądź jej potencjalnego rozmiaru, daje zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Bogate doświadczenie w ubezpieczeniach dużych firm

WARTA jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Od ponad 90 lat obsługujemy duże firmy z kraju i zagranicy. Dzięki dobrym kontaktom za granicą i zdobytemu doświadczeniu na rynku krajowym na bieżąco wdrażamy w naszych programach ubezpieczeniowych najnowocześniejsze rozwiązania, dostosowane do specyfiki działalności klienta.

Indywidualne podejście do klientów

Traktujemy naszych klientów indywidualnie, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i po szkodzie. Każdym klientem korporacyjnym opiekuje się konkretna osoba, która zawsze potrafi udzielić odpowiedzi na pytania związane z umową.

Łatwy dostęp do szerokiej kadry specjalistów

Na terenie każdego województwa w Polsce zapewniamy pomoc i wsparcie specjalistów z naszych terenowych Centrów Obsługi Klientów Korporacyjnych. W trudniejszych sprawach otrzymują oni wsparcie ponad 40 ekspertów z centrali.

Mienie:

 

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia zależy od wyboru ubezpieczającego. Może obejmować wyłącznie ryzyka podstawowe: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego i być rozszerzany, aż do pokrycia typu all risks (czyli od wszystkich ryzyk nie wyłączonych wyraźnie w umowie).

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

 • automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych,
 • ubezpieczenia szkód estetycznych,
 • ubezpieczenia różnicy ceny,
 • ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenia katastrofy budowlanej,
 • ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń,
 • rozmrożenia,
 • terroryzmu,
 • strajków, zamieszek rozruchów,
 • mienia czasie transportu,
 • dodatkowych kosztów działalności,
 • rzeczoznawcy,
 • budynków osób prywatnych.

  Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego prawnym posiadaniu , wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:
 • środki trwałe (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny),
 • środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • wartości pieniężne,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie pracownicze.

 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, ubytek, zabór, zniszczenie, zaginięcie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Umowa obejmuje również zniszczenie: ścian, okien, drzwi, dachu, zamków, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy.

Zakres ubezpieczenia może być uzupełniony o:

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie mienia od dewastacji,
 • ubezpieczenie mienia w skrytkach depozytowych.

  Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdującego się w posiadaniu (np: najem, leasing) ubezpieczającego, a szczególności:
 • rzeczowe składniki majątku obrotowego: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia,
 • wartości pieniężne, tj. gotówka, papiery wartościowe w postaci czeków wystawionych przez inne podmioty gospodarcze, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne,
 • mienie przejęte od osób trzecich w celu wykonania usługi,
 • środki trwałe tj. urządzenia i wyposażenie w tym, anteny satelitarne, mienie nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz nie podlegające obowiązkowej rejestracji środki transportu wewnętrznego,
 • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej,
 • mienie osobiste pracowników ubezpieczającego.

 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk:
rozwiń/zwińZakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego mienia. W celu dostosowania zakresu ochrony do specyfiki ubezpieczanych maszyn i urządzeń warunki zawierają szereg klauzul dodatkowych umożliwiających dokonanie modyfikacji.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które przedsiębiorca posiada lub użytkuje. Ponadto ubezpieczone może zostać ryzyko utraty zysku w następstwie awarii maszyn. Ubezpieczenie dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

 

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych:
rozwiń/zwiń


Zakres ochrony obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak:

 • niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyn,
 • zmiany napięcia zasilania,
 • zaniku napięcia,
 • uszkodzenia izolacji,
 • zwarcia (spięcia).

  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny oraz aparaty elektryczne. Ubezpieczenie jest dostępne jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
rozwiń/zwiń


Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego sprzętu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte, dodatkowe koszty będące następstwem szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym oraz ryzyko utraty zysku w następstwie awarii sprzętu elektronicznego. Ubezpieczenie dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

 

Ubezpieczenie utraty zysku:
rozwiń/zwiń


Zakres ochrony obejmuje utratę zysku na skutek wystąpienia jednego z wymienionych ze zdarzeń losowych:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu i upadku statku powietrznego,
 • Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:
 • powódź,
 • huragan,
 • deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi , lawinę, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych,
 • zalanie.

  Alternatywnie zakres ochorny może być oparty o formułę all risks, zgodnie z którą WARTA odpowiada za zdarzenia o nagłym, niespodziewanym charakterze i niezależnym od woli Ubezpieczającego, które nie zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia obejmuje ochroną zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia od zdarzeń losowych.

  Ubezpieczenie jest dostępne tylko jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

  Ważne! Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia:
rozwiń/zwiń


Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze pozaumownym (OC deliktowe) jak i odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Umowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi ubezpieczający w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu

Ochrona obejmuje w standardzie szkody wynikające z wypadków ubezpieczeniowych powstałych poza granicami RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas zagranicznych delegacji służbowych oraz szkody wyrządzone konsumentom przez produkty sprzedane lub dostarczone konsumentom na terytorium RP

Umowa ubezpieczenia według wyboru Ubezpieczającego może obejmować:

 • odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu,
 • wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia,
 • wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu.

  W zależności od potrzeb klientów umowę można rozszerzyć o następujące klauzule dodatkowe:
 • szkody poniesione przez pracowników,
 • szkody spowodowane przez wózki widłowe,
 • szkody wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu objętemu tą samą umową ubezpieczenia,
 • szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawcę,
 • szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług,
 • szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem, lub kontrolą Ubezpieczającego,
 • szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego,
 • szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczającego,
 • szkody w nieruchomościach z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • szkody w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wypadki ubezpieczeniowe spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą rozpoczynającą okres ubezpieczenia ustalony w pierwszej zawartej z WARTĄ umowie ubezpieczenia OC za produkt,
 • szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu z celu wytworzenia produktu finalnego,
 • szkody powstałe wskutek zamontowania umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym,
 • szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczającego,
 • szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza wody lub gruntu,
 • szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń,
 • szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza granicami RP z wyłączeniem USA i Kanady,
 • wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium USA, Kanady lub Australii.

 

Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje przypadki w których przedsiębiorca wprowadzi do obrotu produkt, który z czasem zostaje uznany za niebezpieczny. Wtedy jest on zobowiązany do wycofania go z rynku i innych czynności związanych z ochroną konsumentów. Niesie to za sobą konieczność poniesienia często niemałych wydatków mogących spowodować nawet utratę płynności finansowej firmy.

Posiadaczowi niniejszego ubezpieczenia WARTA pokryje poniżej wymienione koszty:

 • koszty badań zlecone przez organ nadzoru w celu określenia zagrożeń związanych z produktem – wykonanie badania wraz z opisem wyniku,
 • koszty podania do publicznej wiadomości ostrzeżeń o produkcie – umieszczenie ostrzeżeń w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz w radiu, telewizji i internecie,
 • koszty dotarcia do osób faktycznie władających produktem, jeśli zostaną podjęte działania zmierzające do wycofania i / lub odkupienia produktu – zebranie informacji o nabywcach od podmiotów uczestniczących w obrocie produktem, umieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, radiu, telewizji i internecie o konieczności kontaktu w związku z wycofaniem i/lub zniszczeniem produktu, zorganizowanie zamiejscowych (położonych poza miejscami prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności) punktów informacyjnych,
 • koszty wycofania produktu z obrotu,
 • koszty zniszczenia produktu, jeśli to jedyny środek usunięcia zagrożeń związanych z produktem – transport produktów od osób faktycznie nimi władających do miejsca składowania lub zniszczenia, składowanie produktu przez okres 90 dni od dnia podjęcia nakazanych działań, przetworzenie produktu, utylizację produktu lub zniszczenie produktu.

  Ubezpieczenie może być zawarte tylko łącznie z ubezpieczeniem OC za produkt.

 

Ubezpieczenia budowy i montażu

 

Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR):
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom i podwykonawcom.

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o:

 • odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich,
 • ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu.

  Dodatkowo zakres ochrony można modyfikować poprzez wprowadzenie do umowy klauzul stanowiących załącznik do OWU czy postanowień szczególnych wynikających ze specyfiki realizowanego projektu.

  Przedmiotem ochrony w związku z wykonywaniem robót budowlano – montażowych mogą być:
 • obiekty budowlane i /lub montażowe tj. materiały niezbędne do ich realizacji i koszty wykonania,
 • sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
 • maszyny budowlane,
 • dokumentacja budowy,
 • mienie osobiste pracowników,
 • inne koszty i mienie.

  Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie działania realizowane od momentu organizacji placu budowy / robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji. Istnieje także możliwość ubezpieczenia okresu prób gorących w odniesieniu do urządzeń mechanicznych i instalacji oraz okresu konserwacji.

 

Ubezpieczenia trasportowe

Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo):
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku (transportem zawodowym lub własnym) powstałe wskutek jednego lub wielu następujących zdarzeń:

Zakres podstawowy:

 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi),
 • wypadek środka transportu,
 • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.

  Zakres rozszerzony:
 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi),
 • wypadek środka transportu,
 • rabunek (rozbój),
 • kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu wyłącznie wtedy, gdy zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego,
 • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.

  Zakres pełny:
 • Wszystkie zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego, zaistniałe podczas przewozu, załadunku i rozładunku, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych OWU.

  Przedmiotem ubezpieczeniamogą być ładunki podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej.

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych. Na wniosek przewoźnika – bez dodatkowej opłaty – ochroną ubezpieczeniową może również zostać objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

  Na podstawie umowy ubezpieczenia WARTA przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z prawem przewozowym przewoźnik ponosi za:
 • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem oraz
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczeniaobejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania przewozów międzynarodowych, na podstawie listów przewozowych CMR.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

  Na podstawie ubezpieczenia WARTA przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR) przewoźnik ponosi za:
 • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem oraz
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

  Na wniosek przewoźnika – bez dodatkowej opłaty – ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

  Ważne! Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

 

Ubezpieczenie OC Spedytora:
rozwiń/zwiń


Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ochrona może być udzielana firmom wykonującym usługi spedycyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bez dodatkowej opłaty, a jedynie na podstawie wniosku ubezpieczającego, ochroną ubezpieczeniową – obok odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych – może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych (np. kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp.), a także z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową Europejską dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych (ADR).

Dodatkowo ubezpieczający może skorzystać z klauzuli rozszerzającej zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną za szkody w towarach składowanych w ramach umowy składu.

Ważne! Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres umowy, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma spedycyjna zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

 

Finansowe

 

Gwarancje kontraktowe:
rozwiń/zwiń


Gwarancje kontraktowe są adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców). Są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zawartej umowy. WARTA oferuje gwarancje:

 • przetargowe (wadialne) – stanowiące jedną z form zabezpieczenia wadium wymaganego przez organizatorów przetargu od firm biorących udział w przetargu,
 • należytego wykonania – stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami niewykonania przez wykonawcę prac objętych kontraktem zgodnie z jego warunkami,
 • zwrotu zaliczki – stanowiące dla beneficjenta zabezpieczenie zaliczki wypłaconej zgodnie z kontraktem na poczet rozpoczęcia prac objętych kontraktem, zakupu materiałów, wynajęcia maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktu czy sfinansowania prac przygotowawczych takich jak przygotowanie dokumentacji technicznej, terenu pod budowę i innych,
 • właściwego usunięcia wad – stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami uchylania się przez wykonawcę kontraktu. Mają zastosowanie jeśli wykonawca nie chce ponieść zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości lub z tytułu rękojmi, tj. zobowiązań polegających na terminowym i należytym (stosownie do warunków kontraktu) usunięciu wad, które mogą pojawić się w okresie gwarancyjnym.

 

Gwarancje zapłaty długu celnego:
rozwiń/zwiń


Gwarancje celne (zapłaty długu celnego) stanowią jedną z form zabezpieczeń przewidzianych we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, kwot wynikających z powstałych lub mogących powstać długów celnych oraz innych opłat w sprawach celnych i odsetek, do uiszczenia których zobowiązany byłby wnioskodawca (zwany dłużnikiem).

 

Gwarancje kaucyjne:
rozwiń/zwiń


Gwarancja kaucyjna stanowi zabezpieczenie wymagane przez wynajmującego powierzchnię użytkową (lokal) od najemcy z tytułu umowy najmu. Gwarancja składana jest w zamian za kaucję (depozyt) zabezpieczający roszczenia wynajmującego, w związku z niewywiązaniem się przez najemcę ze zobowiązań objętych umową najmu.

Gwarancja zapewnia wynajmującemu zwrot kosztów w przypadku zwlekania z zapłatą czynszu, zwrócenia wynajmowanej powierzchni w stanie niepogorszonym (bardziej niż to wynika z normalnego użytkowania), pokrycie kosztów ewentualnych napraw i remontów niezbędnych w związku ze szkodami wynikłymi z winy najemcy, refakturowanych opłat za energię, wodę, rozmowy telefoniczne, itp. świadczeń.

 

Ubezpieczenie flot samochodowych:
rozwiń/zwiń


W WARCIE za flotę pojazdów uznajemy już 5 aut. Pozwala to korzystać z atrakcyjnych zniżek i specjalne dedykowanych Opiekunów Flotowych. Co ważne, jeśli liczba szkód będzie mniejsza niż zakładaliśmy na początku roku, na koniec możesz dostać zwrot części wpłaconych składek.

 

Życie i zdrowie pracowników

 

Grupowe ubezpieczenie na życie:
rozwiń/zwiń


WARTA Ekstrabiznes Plus jest nowoczesnym grupowym ubezpieczeniem na życie oferowanym firmom zatrudniającym powyżej 31 osób, zainteresowanym dodatkowym zabezpieczeniem swoich pracowników. Pracodawca ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych, a pracownicy mogą zyskać szeroki zakres ochrony.

Elastyczność tego ubezpieczenia pozwala na dostosowanie części ochronnej do zindywidualizowanych potrzeb klienta wynikających np.: ze specyfiki profilu zawodowego pracowników z jednoczesną możliwością przeznaczenia części środków na inwestycje w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Specjalnie przygotowane pakiety pozwalają łatwo i szybko dobrać najlepszą ofertę oraz uzyskać rabaty.

Umowę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy przygotują Negocjatorzy Ubezpieczeń Grupowych działający w każdym województwie. Szczegóły w folderach skierowanych do pracowników lub pracodawców oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

NNW WARTA Pomoc w Wypadku – wariant Firma:
rozwiń/zwiń


Ubezpieczenie NNW – WARTA Pomoc w Wypadku jest dostępne w specjalnie przygotowanym pakiecie Firma. To oferta skierowana do właścicieli i zarządów firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia. Konstrukcja pakietu przewiduje automatyczne podwyższenie sumy ubezpieczenia odpowiednio do zajmowanego przez pracownika pozycji w firmie. Ubezpieczenie może obejmować tylko zdarzenia które mogą się zdarzyć podczas pracy zawodowej lub nauki oraz w drodze „do/z” miejsca pracy lub nauki.

 

WARTA Business Travel:
rozwiń/zwiń


To oferta dla pracodawców i właścicieli firm, którzy chcą zabezpieczyć swoich pracowników wyjeżdżających w delegację. Polisa w wersji VIP może być też rodzajem bonusu dla kadry menedżerskiej, bo obejmuje również wyjazdy prywatne. Zaletą z punktu widzenia pracodawcy jest minimum formalności przy obsłudze ubezpieczenia i system rozliczeń powodujący, że klient płaci składkę tylko za rzeczywiście wykorzystany czas ochrony. Umowa zawiera wiele ciekawych opcji min. zwrot kosztów, gdy pracownik nie może wyjechać, pokrycie kosztów wysłania pracownika zastępczego czy pomoc organizacyjną dla menedżerów.